Περιήγηση: αστικό σχολείο

Βιβλιοπαρουσιάσεις
Βιβλιοπαρουσίαση ΚΚΕ: Σκέψεις και προβληματισμοί για τις κατευθύνσεις διδασκαλίας και τα προγράμματα σπουδών στο σχολείο

Η έκδο­ση περι­λαμ­βά­νει το σύνο­λο των υλι­κών της ημε­ρί­δας που διορ­γά­νω­σε το Τμή­μα Παι­δεί­ας και Έρευ­νας της ΚΕ του ΚΚΕ.…

Παιδεία
Ημερίδα της ΚΕ του ΚΚΕ με θέμα «Σκέψεις και προβληματισμοί για τις κατευθύνσεις διδασκαλίας & τα προγράμματα σπουδών στο σχολείο»

Ημε­ρί­δα με θέμα: «Σκέ­ψεις και προ­βλη­μα­τι­σμοί για τις κατευ­θύν­σεις διδα­σκα­λί­ας & τα προ­γράμ­μα­τα σπου­δών στο σχο­λείο» Μια ενδια­φέ­ρου­σα ημε­ρί­δα, διοργάνωσε…

Παιδεία
ΚΚΕ: Ημερίδα για τις κατευθύνσεις διδασκαλίας και τα προγράμματα σπουδών στο σχολείο

«Σκέ­ψεις και προ­βλη­μα­τι­σμοί για τις κατευ­θύν­σεις διδα­σκα­λί­ας και τα προ­γράμ­μα­τα σπου­δών στο σχο­λείο» είναι ο τίτλος της ημε­ρί­δας που διοργανώνει…

Κοινωνία
ΤΟ Εκπαιδευτικών της ΚΟ Αττικής του ΚΚΕ: Στο επίκεντρο της συζήτησης “τι μαθαίνουν τα παιδιά μας στο σχολείο” (VIDEO + ΦΩΤΟ)

Το «τι μαθαί­νουν τα παι­διά μας στο σχο­λείο» μπή­κε στο επί­κε­ντρο της συζή­τη­σης για τα νέα ανα­λυ­τι­κά προ­γράμ­μα­τα σπου­δών στα…

Επικαιρότητα
Θαν. Παφίλης: «Εμείς θέλουμε ανθρώπους που να σκέφτονται. Εσείς θέλετε ρομποτάκια στην υπηρεσία των αφεντικών» -|VIDEO

Το νομο­σχέ­διο της κυβέρ­νη­σης αντα­να­κλά τους σκλη­ρούς ταξι­κούς νόμους του καπι­τα­λι­σμού ανέ­φε­ρε ο κοι­νο­βου­λευ­τι­κός εκπρό­σω­πος του ΚΚΕ Θανά­σης Παφί­λης, γι’…