Περιήγηση: Αστυνομοκρατία

Επικαιρότητα
Θεσσαλονίκη: Μαχητικό συλλαλητήριο φοιτητικών συλλόγων κατά της αστυνομοκρατίας και καταστολής

Μαχη­τι­κό συλ­λα­λη­τή­ριο πραγ­μα­το­ποί­η­σαν νωρί­τε­ρα σήμε­ρα στη Θεσ­σα­λο­νί­κη οι Φοι­τη­τι­κοί Σύλ­λο­γοι του ΑΠΘ, απα­ντώ­ντας στην επι­χεί­ρη­ση κατα­στο­λής και συκο­φά­ντη­σης του φοιτητικού…

Επικαιρότητα
ΑΠΘ: Απειλές και απαράδεκτη συμπεριφορά από διμοιρίτες των ΜΑΤ καταγγέλλουν δημοσιογράφοι

Απει­λές και αυθαί­ρε­τη συμπε­ρι­φο­ρά από αστυ­νο­μι­κούς των ΜΑΤ μέσα στο Αρι­στο­τέ­λειο Πανε­πι­στή­μιο Θεσ­σα­λο­νί­κης καταγ­γέλ­λουν δημο­σιο­γρά­φοι που βρέ­θη­καν σήμε­ρα στο ίδρυμα…