Περιήγηση: Αττική

Κοινωνία
Παράταση του αυστηρού lockdown στην Αττική κατά μία εβδομάδα — Ποιες περιοχές είναι στο «κόκκινο»

Την παρά­τα­ση του αυστη­ρού lockdown στην Αττι­κή κατά μία εβδο­μά­δα ανα­κοί­νω­σε ο υφυ­πουρ­γός Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας, Νίκος Χαρ­δα­λιάς. Κατά την τακτική…

Επικαιρότητα
Πυκνές χιονοπτώσεις σε Αττική, Εύβοια, Κυκλάδες & Κρήτη από τη «Μήδεια» — Η εξέλιξη των φαινομένων

Σε συνέ­χεια του πρω­ι­νού μας Δελ­τί­ου και­ρού «η “Μήδεια” πλήτ­τει την Αττι­κή», σύμ­φω­να με τα τελευ­ταία προ­γνω­στι­κά δεδο­μέ­να του Εθνικού…

Κοινωνία
Ντύθηκε στα λευκά η Αττική – Ισχυρή σύσταση για αποφυγή μετακινήσεων

Η έντο­νη χιο­νό­πτω­ση συνε­χί­ζε­ται στην Αττι­κή προ­κα­λώ­ντας προ­βλή­μα­τα στις μετα­κι­νή­σεις, καθώς ακό­μη και κύριες οδι­κές αρτη­ρί­ες της πρω­τεύ­ου­σας ντύ­θη­καν στα…

Κοινωνία
Να μπει στο «κόκκινο» η Αττική, να μην ανοίξουν τα σχολεία εισηγούνται οι λοιμωξιολόγοι

Το αυξη­μέ­νο επι­δη­μιο­λο­γι­κό φορ­τίο στην Αττι­κή απο­τέ­λε­σμα της αδια­φο­ρί­ας της κυβέρ­νη­σης  η οποία τόσους μήνες τώρα η κυβέρ­νη­ση δεν έλα­βε κανένα…

Επικαιρότητα
Κορωνοϊός: Έκτακτα νέα μέτρα στην Αττική — Περιορισμοί στις συναθροίσεις — Αναβάλλονται οι συναυλίες

Ανώ­τα­το όριο 9 ατό­μων σε συνα­θροί­σεις, ανα­στο­λή συναυ­λιών τόσο σε ανοι­χτούς όσο και σε κλει­στούς χώρους, πλα­φόν 20 ατό­μων σε…