Περιήγηση: Αττικό Ζωολογικό Πάρκο

Επικαιρότητα
Αττικό Ζωολογικό Πάρκο: Αντιδράσεις προκάλεσε η θανάτωση χιμπατζή που είχε διαφύγει

Κύμα αντι­δρά­σε­ων έχει προ­κα­λέ­σει στα μέσα κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης η θανά­τω­ση χιμπα­τζή ο οποί­ος είχε δια­φύ­γει από τον περι­φραγ­μέ­νο χώρο στον…