Περιήγηση: Αυγή

Επικαιρότητα
Διδακτορικό Πατούλη: Προϊόν λογοκλοπής σύμφωνα με ρεπορτάζ της «Αυγής» — Τι απαντά ο Περιφερειάρχης

Θύελ­λα αντι­δρά­σε­ων ξεσή­κω­σε στα μέσα κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης το ρεπορ­τάζ της εφη­με­ρί­δας «Αυγή» σύμ­φω­να με το οποίο η διδα­κτο­ρι­κή δια­τρι­βή του…

Πολιτική
Τσίπρας στην «Αυγή»: Μοίρασε αυταπάτες για κυβερνητική εναλλαγή στο πλαίσιο της αστικής διαχείρισης

Αυτα­πά­τες και κυβερ­νη­τι­κή εναλ­λα­γή, στο πλαί­σιο της δια­χεί­ρι­σης της αστι­κής εξου­σί­ας ανα­πα­ρά­γει σε συνέ­ντευ­ξή του στην «Αυγή της Κυρια­κής» ο…

Κοινωνία
Σε τροχιά κλεισίματος το καθημερινό φύλλο της «Αυγής»

Σε τρο­χιά κλει­σί­μα­τος κλει­σί­μα­τος του καθη­με­ρι­νού φύλ­λου η εφη­με­ρί­δα Αυγή δεδο­μέ­νης της απο­τυ­χί­ας του προ­γράμ­μα­τος εθε­λου­σί­ας εξό­δου. Οι ολο­κλη­ρω­μέ­νες εθε­λου­σί­ες έως…

Παιδεία
Χυδαιότητα χωρίς όρια από την Αυγή απέναντι στις μαθητικές κινητοποιήσεις…

Πριν λίγες μέρες μαθη­τές που βρί­σκο­νταν σε κινη­το­ποι­ή­σεις και φιλο­ξε­νού­νταν σε τηλε­ο­πτι­κές εκπο­μπές απα­ντού­σαν πως δεν δέχο­νται να τους συγκαταλέγει…