Περιήγηση: Αυξήσεις διοδίων

Επικαιρότητα
Διόδια: Έρχονται αυξήσεις από την Πρωτοχρονιά σε Ολυμπία Οδό και Αυτοκινητόδρομο Μορέα

Αυξή­σεις σε ορι­σμέ­νους σταθ­μούς διο­δί­ων ανα­κοί­νω­σε η εται­ρεία Αυτο­κι­νη­τό­δρο­μος Μορέ­ας για την δια­δρο­μή Κόριν­θος-Τρί­πο­λη-Καλα­μά­τα­/Σπάρ­τη, από τα μεσά­νυ­χτα της Παρα­σκευ­ής 31 Δεκεμ­βρί­ου 2021…