Περιήγηση: Αυτοαπασχολούμενοι

Απόψεις
“Στο όνομα της φορολογικής δικαιοσύνης”: αντιδραστική ρητορική και στρεβλές απεικονίσεις του ελεύθερου επαγγελματία στον δημόσιο λόγο

Γρά­φει η Βασι­λι­κή Παπα­γε­ωρ­γί­ου // Εθνο­λό­γος-Κοι­νω­νι­κή Ανθρω­πο­λό­γος, Δρ Εργα­σια­κή Σύμ­βου­λος Ανέρ­γων, ΟΑΕΔ Οι τεχνι­κές στην πολι­τι­κή ρητο­ρι­κή περι­λαμ­βά­νουν πολ­λές από…

Πολιτική
Ψηφίστηκε στη Βουλή το φορολογικό έκτρωμα, έχει καταψηφιστεί από τους αγώνες των αυτοαπασχολούμενων

Με τις ψήφους των κυβερ­νη­τι­κών βου­λευ­τών ψηφί­στη­κε το νομο­σχέ­διο — έκτρω­μα που εκτο­ξεύ­ει την φορο­λη­στεία σε βάρος των αυτο­α­πα­σχο­λου­μέ­νων, επαγγελματιών…

Κοινωνία
Πρόταση νόμου του ΚΚΕ για τη δίκαιη φορολόγηση και ανακούφιση των αυτοαπασχολουμένων της πόλης και της υπαίθρου

Πρό­τα­ση νόμου για τη δίκαιη φορο­λό­γη­ση και για μέτρα ανα­κού­φι­σης των αυτο­α­πα­σχο­λου­μέ­νων της πόλης και της υπαί­θρου κατέ­θε­σε η Κοινοβουλευτική…

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗ Ομιλία του Δημήτρη Κουτσούμπα στην εκδήλωση για τη νέα επίθεση στους ΕΒΕ (LIVE)

Παρα­κο­λου­θή­στε ζωντα­νά την ομι­λία του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρη Κου­τσού­μπα, στην εκδή­λω­ση που διορ­γα­νώ­νει η Κομ­μα­τι­κή Οργά­νω­ση Αττικής…

Κοινωνία
Featured Video Play Icon
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ — ΤΑΞΙ — ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ Με μεγάλη συγκέντρωση στο υπ. Οικονομικών διεμήνυσαν ότι «η φοροεξόντωση δεν θα περάσει»

Με μεγά­λη συγκέ­ντρω­ση έξω από το υπουρ­γείο Οικο­νο­μι­κών χιλιά­δες επαγ­γελ­μα­τί­ες, αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νοι, αυτο­κι­νη­τι­στές ταξί, μισθω­τοί και αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νοι δικη­γό­ροι, μισθω­τοί τεχνι­κοί και…

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
Θεσσαλονίκη: Να ακυρωθεί ο πλειστηριασμός λαϊκής κατοικίας στα Βασιλικά — Κινητοποίηση στα δικαστήρια (ΒΙΝΤΕΟ)

Παρά­στα­ση δια­μαρ­τυ­ρί­ας, έξω από τα δικα­στή­ρια της Θεσ­σα­λο­νί­κης, πραγ­μα­το­ποί­η­σαν το πρωί δεκά­δες αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νοι έμπο­ροι, μικροί επαγ­γελ­μα­τί­ες και εργα­ζό­με­νοι, για να…

Ανακοινώσεις
Θεσσαλονίκη: Άνοιγμα των καταστημάτων και μέτρα ενίσχυσης των μικρών επαγγελματιών ζητά ο ΣΜΑΕΘ

«Για μια ακό­μη φορά η κυβέρ­νη­ση εμπαί­ζει τους μικρούς λια­νέ­μπο­ρους της Θεσ­σα­λο­νί­κης, ακό­μη μια φορά παί­ζει επι­κίν­δυ­να με την επιβίωσή…