Περιήγηση: Αυτοκίνητα

Κοινωνία
Αυτοκίνητο: Τη Δευτέρα σημειώνονται τα περισσότερα ατυχήματα της εβδομάδας

Την Δευ­τέ­ρα σημειώ­νο­νται τα περισ­σό­τε­ρα ατυ­χή­μα­τα της εβδο­μά­δας. Συγκε­ντρώ­νουν το 17,1% του συνό­λου των εβδο­μα­διαί­ων ατυ­χη­μά­των, ενώ η αμέ­σως επόμενη…

Επικαιρότητα
Ισπανικό αστυνομικό φιάσκο της μαύρης τρύπας των ηλεκτρικών πράσινων αλόγων

230 ηλε­κτρο­κί­νη­τα περι­πο­λι­κά  παρέ­λα­βαν οι αστυ­νο­μι­κές αρχές της Ισπα­νί­ας, χωρίς να φρο­ντί­σουν (εκό­ντως _ακόντως) για τη δημιουρ­γία των απα­ραί­τη­των υποδομών…

Κοινωνία
Αττική Οδός: Παραμένουν ακόμη εγκλωβισμένα ΙΧ — Συνεχίζεται το «μπαλάκι» των ευθυνών

Συνε­χί­ζο­νται ακό­μα και τώρα οι προ­σπά­θειες για τον απε­γκλω­βι­σμό των οχη­μά­των που έχουν παρα­μεί­νει εγκλω­βι­σμέ­να από τη Δευ­τέ­ρα, σε διάφορα…