Περιήγηση: Αϊλαν

Διεθνή
Τουρκία: 125 χρόνια κάθειρξης σε διακινητές για τον πνιγμό του μικρού Άϊλαν

Τουρ­κι­κό δικα­στή­ριο κατα­δί­κα­σε σήμε­ρα τρεις επι­κε­φα­λής ενός κυκλώ­μα­τος παρά­νο­μης δια­κί­νη­σης ανθρώ­πων, σε 125 χρό­νια κάθειρ­ξης τον καθέ­να, για το θάνατο…