Περιήγηση: Βάσεις ΗΠΑ-ΝΑΤΟ

Ανακοινώσεις
ΚΚΕ: Κανένα ελληνικό στρατιωτικό σώμα στην Ουκρανία! Εδώ και τώρα να κλείσουν οι βάσεις ΗΠΑ-ΝΑΤΟ

Τους μεγά­λους κιν­δύ­νους που έχει δημιουρ­γή­σει για τον ελλη­νι­κό λαό η εμπλο­κή της χώρας στους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς σχε­δια­σμούς και η μετατροπή…

Κοινωνία
Μεγάλη συγκέντρωση στην Αλεξανδρούπολη ενάντια στις Αμερικανονατοικές βάσεις (ΦΩΤΟ)

Μαχη­τι­κή δια­δή­λω­ση ενά­ντια στη μετα­τρο­πή της Αλε­ξαν­δρού­πο­λης σε ορμη­τή­ριο πολέ­μου, αλλά και σε στό­χο αντι­ποί­νων πραγ­μα­το­ποιούν η Επι­τρο­πή Αγώ­να ενάντια…