Περιήγηση: βάση Αράξου

Επικαιρότητα
Μεταφορά-αποθήκευση αμερικανικών πυρηνικών όπλων στον Άραξο (;;)

Απο­κα­λυ­πτι­κά έγγρα­φα και χάρ­τες επι­βε­βαιώ­νουν ότι η βάση συγκα­τα­λέ­γε­ται σ’ εκεί­νες που δια­θέ­τουν τις κατάλ­λη­λες υπο­δο­μές για την απο­θή­κευ­ση πυρηνικών…