Περιήγηση: Βάση Σούδας

Επικαιρότητα
Χανιά: Πικετοφορία το Σάββατο ενάντια στη μετατροπή της Σούδας σε κόμβο μεταφοράς επικίνδυνων υλικών

Πικε­το­φο­ρία το Σάβ­βα­το στις 11 το πρωί στην πλα­τεία Δημο­τι­κής Αγο­ράς ενά­ντια στη μετα­τρο­πή της Σού­δας σε κόμ­βο μετα­φο­ράς επικίνδυνων…

Επικαιρότητα
ΕΛΜΕΠΑ Χανίων: Η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ καταψήφισε ψήφισμα στήριξης μαθήτριας που παρενοχλήθηκε από ΝΑΤΟικούς

Τη στά­ση της φοι­τη­τι­κής παρά­τα­ξης της ΝΔ, ΔΑΠ-ΝΔΦΚ, που κατα­ψή­φι­σε ψήφι­σμα στή­ρι­ξης 14χρονης μαθή­τριας που παρε­νο­χλή­θη­κε από Αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κούς στρα­τιώ­τες, καταγγέλλουν…

Επικαιρότητα
ΚΚΕ: Διάβημα στην κυβέρνηση για την τρομοκράτηση 14χρονης από ΝΑΤΟικούς στα Χανιά

Ο κοι­νο­βου­λευ­τι­κός εκπρό­σω­πος του ΚΚΕ Θανά­σης Παφί­λης προ­χώ­ρη­σε σήμε­ρα σε διά­βη­μα δια­μαρ­τυ­ρί­ας προς τους υπουρ­γούς Δικαιο­σύ­νης Κ. Τσιά­ρα και Προστασίας…

Επικαιρότητα
Πόλεμος στην Ουκρανία: Βομβαρδιστικά των ΗΠΑ καταφθάνουν στη βάση της Σούδας

Μετά την επί­ση­μη ανα­κοί­νω­ση ότι ιπτά­με­να τάν­κερ των ΗΠΑ «KC-135» θα μετα­σταθ­μεύ­σουν σε ελλη­νι­κά αερο­δρό­μια, τρία στρα­τη­γι­κά βομ­βαρ­δι­στι­κά Β52 των ΗΠΑ,…

Επικαιρότητα
Σούδα και Αλεξανδρούπολη: Ορμητήρια πολέμου σε περίπτωση σύρραξης ΝΑΤΟ-Ρωσίας

Την περί­πτω­ση η Ελλά­δα να αξιο­ποι­η­θεί ως ορμη­τή­ριο πολέ­μου σε ενδε­χό­με­νη στρα­τιω­τι­κή σύρ­ρα­ξη μετα­ξύ ΝΑΤΟ και Ρωσί­ας επι­βε­βαιώ­νουν αξιω­μα­τού­χοι της…