Περιήγηση: Βέροια

Πολιτική
Βέροια: Χουντικό παραλήρημα από αντιδήμαρχο — Καταγγελία της «Λαϊκής Συσπείρωσης»

Τον αντι­κομ­μου­νι­στή και υμνη­τή της χού­ντας, αντι­δή­μαρ­χο Βέροιας Κ. Παλου­κί­δη, καταγ­γέλ­λει η «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» Βέροιας, ο οποί­ος «στην τελευ­ταία συνεδρίαση…

Ματιές στην Επικαιρότητα
Όταν η πραγματικότητα τους διαψεύδει

Γρά­φει ο Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας //  Η κυβέρ­νη­ση προ­κει­μέ­νου να δικαιο­λο­γή­σει το αντι­συ­νταγ­μα­τι­κό “απο­φα­σί­ζο­μεν και δια­τάσ­σο­μεν” για την απα­γό­ρευ­ση συγκε­ντρώ­σε­ων για τον  φετινό…

Ανακοινώσεις
ΤΕ ΗΜΑΘΙΑΣ ΤΟΥ ΚΚΕ : Για την εγκληματική ενέργεια έξω από τον χώρο φιλοξενίας προσφύγων στη Βέροια

«Η ΤΕ Ημα­θί­ας του ΚΚΕ κατα­δι­κά­ζει την εγκλη­μα­τι­κή ενέρ­γεια δια­κο­πής της ηλε­κτρο­δό­τη­σης στο Κέντρο Φιλο­ξε­νί­ας Προ­σφύ­γων στην Αγ. Βαρ­βά­ρα Βέροιας…