Περιήγηση: Βέροια

Κοινωνία
Βέροια: Νεκρά δύο αγριογούρουνα ύστερα από σύγκρουση με αγροτικό αυτοκίνητο

Δύο αγριο­γού­ρου­να τραυ­μα­τί­στη­καν θανά­σι­μα όταν χτυ­πή­θη­καν από αγρο­τι­κό αυτο­κί­νη­το το οποίο ανα­τρά­πη­κε, ενώ ο οδη­γός του οχή­μα­τος μετα­φέρ­θη­κε προ­λη­πτι­κά σε…

Ατέχνως
60 χρόνια Κουβανική Επανάσταση: Την ιστορία τη γράφουν με τους αγώνες τους οι λαοί — Ομιλία Ν. Μόττα στη Βέροια

Η ομι­λία του Νίκου Μότ­τα στην εκδή­λω­ση για τα 60 χρό­νια Κου­βα­νι­κής Επα­νά­στα­σης, την οποία διορ­γά­νω­σε στη Βέροια η εφημερίδα…

Κοινωνία
Είναι κατάλληλο για επίσκεψη από τους μαθητές το Βλαχογιάννειο Μουσείο Βέροιας; — Τι είδαν οι πρεσκεκλημένοι του δεσπότη; (Συνέντευξη)

Με το Βλα­χο­γιάν­νειο Μου­σείο Βέροιας ασχο­λη­θή­κα­με στην εκπο­μπή «Ατέ­χνως» στο ραδιό­φω­νο της ΕΡΤopen, με αφορ­μή την πρω­το­βου­λία του μητρο­πο­λί­τη να…

Κοινωνία
Το δεις εξαμαρτείν ουκ μητροπολίτη σοφού… — Επίθεση δεσπότη Βέροιας στο ΚΚΕ, στο συνεργάτη μας Αλ. Χατζηκώστα και στη σύζυγό του!!!

Αυτο­α­πο­κα­λύ­πτε­ται ο Δεσπό­της Βεροί­ας, ο οποί­ος μετά από μια τακτι­κή ανα­δί­πλω­ση υπό το βάρος της κατα­κραυ­γής επα­νήλ­θε δρι­μύ­τε­ρος ανα­κοι­νώ­νο­ντας την…

Επικαιρότητα
Ερώτηση του ΚΚΕ στη Βουλή για το Βλαχογιάννειο Μουσείο (της μισαλλοδοξίας) στη Βέροια

Ερώ­τη­ση στην Βου­λή για την λει­τουρ­γία του Βλα­χο­γιάν­νειου Μου­σεί­ου (το οποίο το Ατέ­χνως ανέ­δει­ξε) κατέ­θε­σαν οι βου­λευ­τές του ΚΚΕ Σάκης…