Περιήγηση: Βίκτορ Χάρα

Μουσική
Ο Ρότζερ Γουότερς στο τραγούδι του Βίκτορ Χάρα «Το δικαίωμα να ζεις ειρηνικά»

Ο Ρότζερ Γουό­τερς μοι­ρά­στη­κε στα μέσα κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης τη δική του εκδο­χή του τρα­γου­διού δια­μαρ­τυ­ρί­ας του Χιλια­νού τρα­γου­δι­στή-τρα­γου­δο­ποιού Βίκτορ Χάρα…