Περιήγηση: Βαγγέλης Γονατάς

Ιστορία
Cubania

Γρά­φει ο Βαγ­γέ­λης Γονα­τάς // Αυτή τη λέξη (cubania) χρη­σι­μο­ποιούν οι κου­βα­νοί για να απο­δώ­σουν τη συνεί­δη­ση της εθνι­κής ταυτότητας…