Περιήγηση: Βαθμοί Πανελληνίων

Παιδεία
Πανελλαδικές Εξετάσεις: Αρχές της εβδομάδας οι βαθμολογίες

Αρχές της εβδο­μά­δας που ξεκι­νά αύριο ανα­μέ­νε­ται να ανα­κοι­νω­θούν οι βαθ­μο­λο­γί­ες των εξε­τα­ζό­με­νων μαθη­μά­των των Πανελ­λα­δι­κών Εξε­τά­σε­ων. Οι υπο­ψή­φιοι που…

Παιδεία
Το πρόγραμμα των πανελλαδικών εξετάσεων — Στις 3 Ιουνίου ξεκινούν τα ΓΕΛ, στις 2 Ιουνίου τα ΕΠΑΛ

Την Παρα­σκευή 3 Ιου­νί­ου ξεκι­νούν φέτος οι πανελ­λα­δι­κές εξε­τά­σεις για τους υπο­ψη­φί­ους των Γενι­κών Λυκεί­ων, όπως ανα­κοί­νω­σε το Υπουρ­γείο Παιδείας…

Παιδεία
Βάσεις 2020: Τέλος η αγωνία — Άνοιξε η πλατφόρμα του υπουργείου με τις βάσεις

Τέλος η αγω­νία για τους υπο­ψή­φιους στην τρι­το­βάθ­μια εκπαί­δευ­ση, το Υπουρ­γείο Παι­δεί­ας και Θρη­σκευ­μά­των, άνοι­ξε τη σχε­τι­κή πλατ­φόρ­μα και οι υποψήφιοι…