Περιήγηση: Βαν Φλιτ

Ιστορία
Ποια «Ελλάδα» νίκησε το ‘49 στον Γράμμο και στο Βίτσι;

Γρά­φει ο Νίκος Μότ­τας // Κάθε χρό­νο τέτοια επο­χή, ενώ­σεις από­στρα­των αξιω­μα­τι­κών, ακρο­δε­ξιές-εθνι­κι­στι­κές οργα­νώ­σεις και γκρου­πού­σκου­λα, φασι­στοει­δή και φιλο­βα­σι­λι­κά απο­μει­νά­ρια, συγκε­ντρώ­νο­νται στο…

Πρόσωπα
Βαν Φλιτ, ταυτισμένος με τις πιο μαύρες μέρες της Αμερικανοκρατίας και τη μαζική χρήση ΝΑΠΑΛΜ στο Γράμμο

Βαν Φλιτ, υπο­στρά­τη­γος, αρχη­γός της Αμε­ρι­κα­νι­κής Στρα­τιω­τι­κής Απο­στο­λής στην Ελλά­δα την επο­χή του εμφυ­λί­ου. Ο Βαν Φλιτ, από την ημέ­ρα που πάτησε…