Περιήγηση: Βαρδιάνος στα σπόρκα

Νέες Κυκλοφορίες
Βαρδιάνος στα σπόρκα, Ένα κορυφαίο έργο του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη

Αλέ­ξαν­δρος Παπα­δια­μά­ντης Βαρ­διά­νος στα σπόρ­κα Ένα κορυ­φαίο έργο του Σκια­θί­τη διη­γη­μα­το­γρά­φου από τις εκδό­σεις Ατέ­χνως 1865, χρο­νιά της μεγά­λης επιδημίας…