Περιήγηση: Βαρουφάκης

Επικαιρότητα
ΜεΡΑ25: Κι’ άλλη παραίτηση στελέχους με βαριές κατηγορίες περί «παραβίασης καταστατικού», «κλίκες» και «νεποτισμό»

Με κατη­γο­ρί­ες για «παρα­βί­α­ση του κατα­στα­τι­κού», «ανυ­παρ­ξία στρα­τη­γι­κής», «νεπο­τι­σμού» και… «ναρ­κισ­σι­σμού» συνο­δεύ­τη­κε άλλη μια παραί­τη­ση στε­λέ­χους του ΜεΡΑ25. Αυτήν την…

Πολιτική
Καταγγελία για το ΜεΡΑ25: Τηλεφωνικές ενοχλήσεις σε δηλωμένο φίλο-ψηφοφόρο του ΚΚΕ για να… κατέβει βουλευτής

Η Επι­τρο­πή Περιο­χής Αν. Μακε­δο­νί­ας και Θρά­κης του ΚΚΕ εξέ­δω­σε την εξής ανα­κοί­νω­ση για την τυχο­διω­κτι­κή στά­ση του κόμ­μα­τος Βαρου­φά­κη (ΜΕΡΑ 25)…