Περιήγηση: Βαρώσια

Διεθνή
Σπεύδει να δημιουργήσει τετελεσμένα η Τουρκία καθώς προχωράει το ιμπεριαλιστικό παζάρι

Mε τη δημιουρ­γία τετε­λε­σμέ­νων, ενό­ψει των διευ­θε­τή­σε­ων που βρί­σκο­νται στο τρα­πέ­ζι των ευρω­α­τλα­ντι­κών σχε­δια­σμών στην περιο­χή της Αν. Μεσο­γεί­ου, η…