Περιήγηση: Βασίλης Γκανιάτσας

Εκδηλώσεις
«Η γυναίκα του μόχθου και της αξιοπρέπειας» — Έκθεση φωτογραφίας του Β. Γκανιάτσα στην Άρτα (μέχρι 22/3)

Συνε­χί­ζε­ται μέχρι την Κυρια­κή 22 του Μάρ­τη η έκθε­ση φωτο­γρα­φί­ας του φωτο­γρά­φου – κινη­μα­το­γρα­φι­στή Βασί­λη Γκα­νιά­τσα, στην Δημο­τι­κή Πινα­κο­θή­κη Άρτας…