Περιήγηση: Βασίλης Δημάκης

Κοινωνία
Σε νέα απεργία πείνας και δίψας ο κρατούμενος Βασίλης Δημάκης — Να ικανοποιηθεί το δίκαιο αίτημα του ζητά το ΚΚΕ

Νέα απερ­γία πεί­νας και δίψας πραγ­μα­το­ποιεί ο κρα­τού­με­νος Βασί­λης Δημά­κης, ζητώ­ντας να επα­νέλ­θει στο προη­γού­με­νο κελί στις φυλα­κές Κορυ­δαλ­λού και…

Ανακοινώσεις
ΣΦΕΑ: Να επιστρέψει στον Κορυδαλλό ο Β. Δημάκης, που στις 16 Απριλίου μετήχθη αναίτια στις φυλακές Γρεβενών

Να επι­στρέ­ψει στον Κορυ­δαλ­λό ο Βασί­λης Δημά­κης, αρι­στού­χος Φοι­τη­τής στο ΕΚΠΑ, που στις 16 Απρι­λί­ου μετή­χθη αναί­τια στις φυλα­κές Γρεβενών.…