Περιήγηση: Βασίλης Διαμαντόπουλος

Κινηματογράφος
Εκατό χρόνια από τη γέννηση του δάσκαλου, του αγωνιστή, του κομμουνιστή Βασ. Διαμαντόπουλου

Τερά­στιο υπο­κρι­τι­κό ταλέ­ντο, έντο­νη προ­σω­πι­κό­τη­τα, ανυ­πο­χώ­ρη­τος, αντι­συμ­βα­τι­κός, πάντα μάχι­μος, ιδε­ο­λό­γος και δάσκα­λος μέχρι το τέλος, που ποιού­σε ήθος και αυτό…

Θέατρο
Βασίλης Διαμαντόπουλος:  Μεγάλος εργάτης του θεάτρου και του κινηματογράφου, ανήσυχος και αγωνιζόμενος άνθρωπος, σεμνός κομμουνιστής

Ο Βασί­λης Δια­μα­ντό­που­λος γεν­νή­θη­κε το 1920 στον Πει­ραιά. Σπού­δα­σε αρχι­κά στη δρα­μα­τι­κή σχο­λή του Εθνι­κού Θεά­τρου, αλλά ανα­ζη­τώ­ντας το και­νού­ριο, μόλις ο Κάρο­λος Κουν δημιούργησε…