Περιήγηση: Βασίλης Κουτσάκος

Εικαστικές Τέχνες
Documenta14 gGmbH – μια Γερμανική ΜΚΟ περιορισμένης ευθύνης, προϊόντων αλλόκοτου (queer) πολιτισμού…

Γρά­φει ο Βασί­λης Κου­τσά­κος // Αρχι­τέ­κτο­νας  Την προ­ε­τοί­μα­ζαν επί 3 σχε­δόν χρό­νια –με πλή­ρη μυστι­κό­τη­τα επι­λο­γών μιας αόρα­της λίστας διαχειριστών…