Περιήγηση: Βασίλης Λογοθετίδης

Κινηματογράφος
Βασίλης Λογοθετίδης, «υπήρξε ο άνθρωπος του λαού, που ένιωσε τον λαό και που έπαιξε για τον λαό»

Βασί­λης Λογο­θε­τί­δης, ένας μονα­δι­κός και ανε­πα­νά­λη­πτο ηθο­ποιός, που ακό­μα και σήμε­ρα δε χορ­ταί­νου­με να βλέ­που­με τις ται­νί­ες που πρω­τα­γω­νί­στη­σε. Γεν­νη­μέ­νος το…