Περιήγηση: Βασίλης Λυμπέρης

Ιστορία
5 Γενάρη 1972: Ένα φρικιαστικό έγκλημα και η τελευταία εκτέλεση (του δράστη) στην Ελλάδα

Γρά­φει ο Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας //  Επρό­κει­το για ένα φρι­κα­στι­κό έγκλη­μα που συγκλό­νι­σε τότε την Χου­ντο­κρα­τού­με­νη Ελλά­δα, αλλά πήρε και διε­θνείς δια­στά­σεις, ενώ…