Περιήγηση: Βασίλης Φίλιας

Κοινωνία
Πέθανε ο Βασίλης Φίλιας

Ο Βασί­λης Φίλιας γεν­νή­θη­κε στην Αθή­να στις 22 Οκτω­βρί­ου 1927. Διπλω­μα­τού­χος Νομι­κής Σχο­λής Πανε­πι­στη­μί­ου Αθη­νών, διπλω­μα­τού­χος Θεω­ρη­τι­κών Οικο­νο­μι­κών Πανε­πι­στη­μί­ου Μονάχου,…