Περιήγηση: Βασίλης Χαλικιάς

Πολιτισμός
Διανόηση και «πονηρά μονοπάτια» («Στεγανά» στη Σκέψη και «Υπέρτατοι σκοποί»…)

Γρά­φει ο Βασί­λης Χαλι­κιάς* // Η μεγα­λύ­τε­ρη «επι­τυ­χία» της κυρί­αρ­χης ιδε­ο­λο­γί­ας (της ιδε­ο­λο­γί­ας της τάξης που κυριαρ­χεί οικο­νο­μι­κά) είναι ότι…