Περιήγηση: Βασανισμός

Κοινωνία
Καταγγελίες για βασανισμούς και βιασμούς παιδιών στην ΜΚΟ «Κιβωτός του κόσμου»

Σοκα­ρι­στι­κές καταγ­γε­λί­ες για τρεις περι­πτώ­σεις σεξουα­λι­κής κακο­ποί­η­σης (δύο ενή­λι­κων και ενός ανή­λι­κου αγο­ριού) σε δομές της ΜΚΟ «Κιβω­τός του Κόσμου»,…

Κοινωνία
Η κερδοφορία της εργοδοσίας υπαίτια για την τρομοκρατία σε βάρος του μαθητευόμενου μάγειρα

Το περι­στα­τι­κό εργο­δο­τι­κής αυθαι­ρε­σί­ας και τρο­μο­κρα­τί­ας σε βάρος μαθη­τευό­με­νου μάγει­ρα στην Κέρ­κυ­ρα καταγ­γέλ­λει ο Κερ­κυ­ραϊ­κός Σύν­δε­σμος Ιδιω­τι­κών Υπαλ­λή­λων. Σημειώ­νει ότι…

Ανακοινώσεις
Το ΠΑΜΕ καταγγέλλει την απαράδεκτη επίθεση της εργοδοσίας σε νέο εργαζόμενο στην Κέρκυρα

Την απα­ρά­δε­κτη επί­θε­ση της εργο­δο­σί­ας που δέχτη­κε σπου­δα­στής κατά τη διάρ­κεια της πρα­κτι­κής του άσκη­σης σε γνω­στό εστια­τό­ριο της Κέρκυρας…