Περιήγηση: Βασιλική Παπαγεωργίου

Απόψεις
Ο  “Όττο” στην Ελλάδα: ευρηματικές αφηγήσεις για τη “φιλόξενη” χώρα της ανάκαμψης

Γρά­φει η Βασι­λι­κή Παπα­γε­ωρ­γί­ου // Εθνο­λό­γος-Κοι­νω­νι­κή Ανθρω­πο­λό­γος, Δρ Εργα­σια­κή Σύμ­βου­λος Ανέρ­γων, ΟΑΕΔ Η νέα (καλο­και­ρι­νή 2022) καμπά­νια του Ελλη­νι­κού Οργανισμού…

Απόψεις
Βιγκανισμός: Κίνημα, ιδεολογία, ταυτότητα στο μεταμοντέρνο καπιταλισμό

Γρά­φει η Βασι­λι­κή Παπα­γε­ωρ­γί­ου // Εθνο­λό­γος-Κοι­νω­νι­κή Ανθρω­πο­λό­γος, Δρ Εργα­σια­κή Σύμ­βου­λος Ανέρ­γων, ΟΑΕΔ Οι μέρες του Πάσχα είναι ιδα­νι­κή χρο­νι­κή συγκυρία…

Απόψεις
Ανεργία και γραφειοκρατίες της επιβίωσης: όψεις της νεοφιλελεύθερης κυβερνητικότητας στο νομοσχέδιο «Δουλειές Ξανά»

Γρά­φει η Βασι­λι­κή Παπα­γε­ωρ­γί­ου // Εθνο­λό­γος-Κοι­νω­νι­κή Ανθρω­πο­λό­γος, Δρ Εργα­σια­κή Σύμ­βου­λος Ανέρ­γων, ΟΑΕΔ Κατά τη διάρ­κεια της οικο­νο­μι­κής κρί­σης, και των…

Απόψεις
«Κοινωνία χωρίς μετρητά»: ένας ευφημισμός για μια βίαιη νεοφιλελεύθερη πολιτική

Γρά­φει η Βασι­λι­κή Παπα­γε­ωρ­γί­ου // Εθνο­λό­γος-Κοι­νω­νι­κή Ανθρω­πο­λό­γος, Δρ Εργα­σια­κή Σύμ­βου­λος Ανέρ­γων, ΟΑΕΔ Οι πολι­τι­κές των τρα­πε­ζών για κλεί­σι­μο υπο­κα­τα­στη­μά­των και…

Απόψεις
Ανάκαμψη και Ανθεκτικότητα στην κρυπτοαποικία: πολιτισμικές διαστάσεις της εξάρτησης

Γρά­φει η Βασι­λι­κή Παπα­γε­ωρ­γί­ου // Εθνο­λό­γος- Κοιν. Ανθρω­πο­λό­γος, δρ  α. Κρυ­πτο­α­ποι­κιο­κρα­τία Οι άνι­σες και ιεραρ­χι­κές σχέ­σεις μετα­ξύ των κρα­τών  αποτελούν…

Κοινωνία
«Οι ντόπιοι μάς εμπιστεύονται τη γη τους»: η ρητορική της αξιοποίησης και ιστορίες μιας άπληστης ανάπτυξης

Γρά­φει η Βασι­λι­κή Παπα­γε­ωρ­γί­ου // Εθνο­λό­γος- Κοιν. Ανθρω­πο­λό­γος, δρ Στο «Τύμπα­να βρο­ντά­νε για το Ράν­κας», του σπου­δαί­ου και πολυμεταφρασμένου –…