Περιήγηση: Βασιλική Παπαγεωργίου

Απόψεις
Κρίσεις και η επινόηση της “ανθεκτικότητας”: ιδεολογικές διαστάσεις μιας έννοιας — Γράφει η Βασιλική Παπαγεωργίου

Ο όρος “ανθε­κτι­κό­τη­τα” (resilience) εμφα­νί­ζε­ται ολο­έ­να και συχνό­τε­ρα στο δημό­σιο λόγο πλαι­σιώ­νο­ντας τη γλώσ­σα των σύγ­χρο­νων τεχνο­κρα­τών. Με το να…

Απόψεις
Το οικολογικό αποτύπωμα και η ηθική της υπερπολυτελούς κατανάλωσης των πάμπλουτων “άλλων”

Γρά­φει η Βασι­λι­κή Παπα­γε­ωρ­γί­ου // Εθνο­λό­γος-Κοι­νω­νι­κή Ανθρω­πο­λό­γος, Δρ Εργα­σια­κή Σύμ­βου­λος Ανέρ­γων, ΟΑΕΔ «Κάποιοι ισχυ­ροί ξένοι επι­χει­ρη­μα­τί­ες οι οποί­οι συνο­μι­λού­σαν με…

Απόψεις
Προεκλογικά μιλώντας: για τον ευφημισμό στον πολιτικό λόγο

Γρά­φει η Βασι­λι­κή Παπα­γε­ωρ­γί­ου // Εθνο­λό­γος-Κοι­νω­νι­κή Ανθρω­πο­λό­γος, Δρ Εργα­σια­κή Σύμ­βου­λος Ανέρ­γων, ΟΑΕΔ Στην προ­ε­κλο­γι­κή περί­ο­δο συνα­ντά­με στην πιο λαμπρή εκδοχή…

Απόψεις
Αυταρχική γραφειοκρατία, αποτελεσματική διοίκηση: για την “αστυνομία ανέργων”

Γρά­φει η Βασι­λι­κή Παπα­γε­ωρ­γί­ου // Εθνο­λό­γος-Κοι­νω­νι­κή Ανθρω­πο­λό­γος, Δρ Εργα­σια­κή Σύμ­βου­λος Ανέρ­γων, ΟΑΕΔ Καθώς επί­κει­ται άμε­σα η εφαρ­μο­γή του νόμου «Δου­λειές…

Απόψεις
Στη σφαίρα του “ιερού”: η βασιλεία και οι τελετουργίες της σήμερα

Γρά­φει η Βασι­λι­κή Παπα­γε­ωρ­γί­ου // Εθνο­λό­γος-Κοι­νω­νι­κή Ανθρω­πο­λό­γος, Δρ Εργα­σια­κή Σύμ­βου­λος Ανέρ­γων, ΟΑΕΔ Kάθε άλλο παρά δια­κο­σμη­τι­κός ή ξεπε­ρα­σμέ­νος είναι ο…

Απόψεις
Ο  “Όττο” στην Ελλάδα: ευρηματικές αφηγήσεις για τη “φιλόξενη” χώρα της ανάκαμψης

Γρά­φει η Βασι­λι­κή Παπα­γε­ωρ­γί­ου // Εθνο­λό­γος-Κοι­νω­νι­κή Ανθρω­πο­λό­γος, Δρ Εργα­σια­κή Σύμ­βου­λος Ανέρ­γων, ΟΑΕΔ Η νέα (καλο­και­ρι­νή 2022) καμπά­νια του Ελλη­νι­κού Οργανισμού…

Απόψεις
Βιγκανισμός: Κίνημα, ιδεολογία, ταυτότητα στο μεταμοντέρνο καπιταλισμό

Γρά­φει η Βασι­λι­κή Παπα­γε­ωρ­γί­ου // Εθνο­λό­γος-Κοι­νω­νι­κή Ανθρω­πο­λό­γος, Δρ Εργα­σια­κή Σύμ­βου­λος Ανέρ­γων, ΟΑΕΔ Οι μέρες του Πάσχα είναι ιδα­νι­κή χρο­νι­κή συγκυρία…

Απόψεις
Ανεργία και γραφειοκρατίες της επιβίωσης: όψεις της νεοφιλελεύθερης κυβερνητικότητας στο νομοσχέδιο «Δουλειές Ξανά»

Γρά­φει η Βασι­λι­κή Παπα­γε­ωρ­γί­ου // Εθνο­λό­γος-Κοι­νω­νι­κή Ανθρω­πο­λό­γος, Δρ Εργα­σια­κή Σύμ­βου­λος Ανέρ­γων, ΟΑΕΔ Κατά τη διάρ­κεια της οικο­νο­μι­κής κρί­σης, και των…

Απόψεις
«Κοινωνία χωρίς μετρητά»: ένας ευφημισμός για μια βίαιη νεοφιλελεύθερη πολιτική

Γρά­φει η Βασι­λι­κή Παπα­γε­ωρ­γί­ου // Εθνο­λό­γος-Κοι­νω­νι­κή Ανθρω­πο­λό­γος, Δρ Εργα­σια­κή Σύμ­βου­λος Ανέρ­γων, ΟΑΕΔ Οι πολι­τι­κές των τρα­πε­ζών για κλεί­σι­μο υπο­κα­τα­στη­μά­των και…