Περιήγηση: Βατικανό

Επικαιρότητα
Πάπας Φραγκίσκος: Συνέκρινε τον πόλεμο στην Ουκρανία με την εξόντωση των Εβραίων στον Β‘ Παγκόσμιο Πόλεμο

Ο πάπας Φρα­γκί­σκος συνέ­κρι­νε σήμε­ρα τον πόλε­μο στην Ουκρα­νία με την εξό­ντω­ση περί­που δύο εκα­τομ­μυ­ρί­ων ανθρώ­πων — κυρί­ως εβραίων -…

Εικαστικές Τέχνες
Street art καλλιτέχνις μήνυσε το Βατικανό για αναπαραγωγή του έργου της σε γραμματόσημο

H καλ­λι­τέ­χνις της street art Alessia Babrow μήνυ­σε το Βατι­κα­νό αφού ανα­κά­λυ­ψε ότι χρη­σι­μο­ποι­ή­θη­κε ανα­πα­ρα­γω­γή του έργου της σε γραμματόσημο…

Διεθνή
Κομμουνιστικό Κόμμα Ιταλίας: «Πληρωμένη» απάντηση στον Πάπα Φραγκίσκο περί κοινοκτημοσύνης

«Πλη­ρω­μέ­νη» απά­ντη­ση στον Πάπα Φρα­γκί­σκο έδω­σε το Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα της Ιτα­λί­ας (Partito Comunista) ανα­φο­ρι­κά με δηλώ­σεις του προ­κα­θή­με­νου της Καθολικής…