Περιήγηση: Βενεζυέλα

Διεθνή
Εκνευρισμένες οι ΗΠΑ από την αναποτελεσματικότητα της επέμβασής τους στη Βενεζουέλα επιτίθενται σε Κούβα και Ρωσία

Εκνευ­ρι­σμέ­νος από την ανα­πο­τε­λε­σμα­τι­κό­τη­τα των ενερ­γειών επέ­μα­σής τους στη Βενε­ζου­έ­λα, ο Μ. Πομπέο εξα­πέ­λυ­σε επί­θε­ση σε Κού­βα και Ρωσία για…