Περιήγηση: Βενιαμίν Α. Καβέριν

Πρόσωπα
Βενιαμίν Α. Καβέριν — Σοβιετικός Συγγραφέας, 30 χρόνια από το θάνατό του

Μετά­φρα­ση-επι­μέ­λεια Τασ­σώ Γαΐ­λα // Δια­νό­η­ση και Β’ Παγκό­σμιος πόλε­μος. Βενια­μίν Α. Καβέ­ριν Σοβιε­τι­κός Συγ­γρα­φέ­ας.  30 χρό­νια από τον θάνα­τό του. Вениамин…