Περιήγηση: ΒΗΜΑ

Ματιές στην Επικαιρότητα
Καταγγελίες του διευθυντή του ΒΗΜΑΤΟΣ για την κατάσταση σε περιφερειακά νοσοκομεία

«Εχουν γίνει εγκλή­μα­τα με τις τοπο­θε­τή­σεις διοι­κη­τών στα νοσο­κο­μεία. Ασχε­τοι άνθρω­ποι, γυμνα­στές, αλου­μι­νά­δες και άλλοι αστοι­χεί­ω­τοι που δεν είχαν ξαναδεί…

Κοινωνία
Απολύθηκε από το ΒΗΜΑ (του Μαρινάκη) γιατί δεν δέχτηκε να υπογράψει την άθλια σύμβαση η Π. Μπίτσικα

Απο­λύ­θη­κε η δημο­σιο­γρά­φος Πανα­γιώ­τα Μπί­τσι­κα από την εφη­με­ρί­δα «ΒΗΜΑ» επει­δή αρνή­θη­κε να υπο­γρά­ψει «μια λεό­ντειο συμ­βά­ση, με επα­χθείς όρους» όπως…