Περιήγηση: βιβλίο

Επικαιρότητα
53η Διεθνής Έκθεση Καΐρου 27/1 με 7/2 με την Ελλάδα τιμώμενη χώρα

Με συμ­με­το­χή της Πανελ­λή­νιας Ομο­σπον­δί­ας Εκδο­τών Βιβλιο­χαρ­το­πω­λών (ΠΟΕΒ ) και πλού­σιο σε συνα­ντή­σεις και εκδη­λώ­σεις πρό­γραμ­μα έκλει­σε ‑με τιμώ­με­νη χώρα…

Ματιές στην Επικαιρότητα
Οι εκδόσεις Γαβριηλίδη, η πολτοποίηση και ο καπιταλισμός

Σχό­λιο Ηρα­κλής Κακα­βά­νης // Λου­κέ­το έβα­λαν οι εκδό­σεις Γαβρι­η­λί­δη και οι πιστώ­τριες τρά­πε­ζες πολ­το­ποί­η­σαν την υπάρ­χου­σα ποσό­τη­τα βιβλί­ων που υπήρ­χαν στις αποθήκες.…

Βιβλίο
Βιβλίο: «Η ιστορία μας γράφεται ακόμη: Η διαδρομή τριών Κινεζο-Κουβανών στρατηγών στην Κουβανική Επανάσταση»

«Η ιστο­ρία μας γρά­φε­ται ακό­μη: Η δια­δρο­μή τριών Κινε­ζο-Κου­βα­νών στρα­τη­γών στην Κου­βα­νι­κή Επα­νά­στα­ση» των Αρμά­ντο Τσόι, Γου­στά­βο Τσούι, Μοϊ­σές Σίο…

Βιβλίο
«Ν. Μπελογιάννης‑Ν. Πλουμπίδης: Στο σπίτι των ηρώων» — Μια συγκλονιστική μαρτυρία σε ένα βιβλίο που δεν πρέπει να χάσετε

ΝΕΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΝΙΚΟΣ ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗΣ – ΝΙΚΟΣ ΠΛΟΥΜΠΙΔΗΣ Στο σπί­τι των ηρώ­ων Κυκλο­φο­ρεί από τις Εκδό­σεις «Ατέ­χνως» η συγκλο­νι­στι­κή μαρ­τυ­ρία του…