Περιήγηση: Βιβλιοπωλείο Σύγχρονη Εποχή

Επικαιρότητα
Καθ’ οδόν σε ρεμπέτικα μονοπάτια… Μικρασιατική Καταστροφή & Μεσοπόλεμος _ Αντίσταση, πείνα &  σαλταδορισμός

Με το βλέμ­μα και την καρ­διά μας στραμ­μέ­νη στον  Παλαι­στι­νια­κό λαό, με τη “δεύ­τε­ρη φάση” των ισραη­λι­νών επι­δρο­μών να πνίγει…

Βιβλιοπαρουσιάσεις
Featured Video Play Icon
Σύγχρονη Εποχή: Παρουσίαση του βιβλίου του Φώντα Λάδη “Τα τραγούδια του νόμου και της τάξης”

Δευ­τέ­ρα 27 Μάρ­τη 2023, στις 7 μ.μ., στο cafè-βιβλιο­πω­λείο της Σύγ­χρο­νης Επο­χής (Μαυ­ρο­κορ­δά­του 3 Αθή­να) Θα μιλή­σουν: Ελέ­νη Μηλια­ρο­νι­κο­λά­κη, μέλος…

Βιβλιοπαρουσιάσεις
Cafè-Bιβλιοπωλείο Σύγχρονης Εποχής: Παρουσίαση του βιβλίου της Ντολόρες Ιμπάρουρι “¡No Pasarán! Δεν θα περάσουν. Η αυτοβιογραφία της La Pasionaria”

Στην παρου­σί­α­ση του βιβλί­ου της Ντο­λό­ρες Ιμπα­ρού­ρι «¡No Pasarán! Δεν θα περά­σουν. Η αυτο­βιο­γρα­φία της La Pasionaria» καλούν η «Σύγ­χρο­νη…

Επικαιρότητα
«ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ»: Σε εξέλιξη η εκδήλωση για τα 50 χρόνια εκδοτικής δραστηριότητας

Σε εξέ­λι­ξη η εκδή­λω­ση για τη συμπλή­ρω­ση 50 χρό­νων εκδο­τι­κής δρα­στη­ριό­τη­τας, που διορ­γα­νώ­νουν οι εκδό­σεις «Σύγ­χρο­νη Επο­χή» στο «Σερά­φειο» του…