Περιήγηση: Βιβλιοπωλείο Σύγχρονη Εποχή

Βιβλίο
Σύγχρονη Εποχή: 105 ΧΡΟΝΙΑ από την ΟΚΤΩΒΡΙΑΝΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

Προ­τά­σεις βιβλί­ων για την επέ­τειο της Οκτω­βρια­νής Σοσια­λι­στι­κής Επα­νά­στα­σης Ο Σοσια­λι­σμός-Κομ­μου­νι­σμός ανα­γκαί­ος και επί­και­ρος απά­ντη­ση στον καπι­τα­λι­στι­κό δρό­μο που σαπίζει…

Βιβλίο
Το τέλος της Μικρασιατικής Εκστρατείας — για τις μικρότερες ηλικίες: κυκλοφορεί από τη Σύγχρονη Εποχή

Δια­τμη­μα­τι­κή Επι­τρο­πή της ΚΕ του ΚΚΕ για τις μικρό­τε­ρες ηλι­κί­ες της νεο­λαί­ας 1922. Το τέλος της Μικρα­σια­τι­κής Εκστρα­τεί­ας. Κυκλο­φο­ρεί από…

Βιβλιοπαρουσιάσεις
Βιβλιοπαρουσίαση ΚΚΕ: Σκέψεις και προβληματισμοί για τις κατευθύνσεις διδασκαλίας και τα προγράμματα σπουδών στο σχολείο

Η έκδο­ση περι­λαμ­βά­νει το σύνο­λο των υλι­κών της ημε­ρί­δας που διορ­γά­νω­σε το Τμή­μα Παι­δεί­ας και Έρευ­νας της ΚΕ του ΚΚΕ.…

Επικαιρότητα
Επισκεφθείτε τον ανανεωμένο χώρο και το νέο cafe — αναγνωστήριο στο βιβλιοπωλείο της Αθήνας (VIDEO)

Επι­σκε­φτεί­τε τον ανα­νε­ω­μέ­νο χώρο του βιβλιο­πω­λεί­ου της «Σύγ­χρο­νης Επο­χής» στο Κέντρο της Αθή­νας για να γνω­ρι­στεί­τε με τα βιβλία των…