Περιήγηση: Βιντσέντζο Μπελίνι

Μουσική
Βιντσέντζο Μπελίνι, ο συνθέτης που έγραψε τις αθάνατες όπερες, «Νόρμα» και «Υπνοβάτις»

Στις 3 Νοεμ­βρί­ου 1801 γεν­νιέ­ται ο Ιτα­λός συν­θέ­της Βιν­τσέν­τζο Μπε­λί­νι. Κατα­γό­ταν από οικο­γέ­νεια μου­σι­κών, άρχι­σε να σπου­δά­ζει μου­σι­κή από παι­δί και…