Περιήγηση: Βιογραφία ενός δραπέτη σκλάβου

Βιβλιοπαρουσιάσεις
«Βιογραφία ενός δραπέτη σκλάβου» του Μιγέλ Μπαρνέτ

Γρά­φει η Άννε­κε Ιωαν­νά­του // «Βιο­γρα­φία ενός δρα­πέ­τη σκλά­βου»  Μιγέλ Μπαρ­νέτ Εκδό­σεις «Σύγ­χρο­νη Επο­χή» Μετά­φρα­ση: Δέσποι­να Μάρ­κου Το μυθι­στό­ρη­μα-μαρ­τυ­ρία «Βιο­γρα­φία ενός δραπέτη…