Περιήγηση: Βιργίλιος

Πρόσωπα
Βιργίλιος

Στις 13 Οκτω­βρί­ου 70 π.Χ. γεν­νιέ­ται ο Βιρ­γί­λιος. Ο μεγα­λύ­τε­ρος Λατί­νος επι­κός ποι­η­τής και ένας από τους κυριό­τε­ρους εκπρο­σώ­πους της…