Περιήγηση: Βιτόριο Γκάσμαν

Κινηματογράφος
Featured Video Play Icon
“Ο Φανφαρόνος” — Κλασική, πικρή κωμωδία των Ντίνο Ρίζι και Βιτόριο Γκάσμαν

Υπάρ­χουν ται­νί­ες χαρα­κτη­ρι­σμέ­νες αρι­στουρ­γή­μα­τα, από εμβρι­θείς κρι­τι­κούς, έγκρι­τους θεω­ρη­τι­κούς και εξέ­χο­ντες επαγ­γελ­μα­τί­ες του κινη­μα­το­γρά­φου, που τις περισ­σό­τε­ρες φορές γεμί­ζουν τις…

Κινηματογράφος
Βιτόριο Γκάσμαν, κορυφαίος Ιταλός ηθοποιός, γέννημα του ιταλικού λαϊκού κινήματος στο χώρο του πολιτισμού

Ο κορυ­φαί­ος ηθο­ποιός της Ιτα­λί­ας, που δια­πλά­στη­κε, εξε­λί­χθη­κε και ταυ­τί­στη­κε με το βαθύ­τα­τα προ­ο­δευ­τι­κό αισθη­τι­κό κίνη­μα του νεοϊ­τα­λι­κού ρεα­λι­σμού, ένα…