Περιήγηση: Βοιωτία

Πολιτισμός
Ενας από τους μεγαλύτερους μυκηναϊκούς λαξευτούς τάφους ανακαλύφτηκε κοντά στον Ορχομενό Βοιωτίας

Μια σπου­δαία αρχαιο­λο­γι­κή ανα­κά­λυ­ψη κοντά στον Ορχο­με­νό Βοιω­τί­ας ανα­κοί­νω­σε σήμε­ρα το υπουρ­γείο Πολι­τι­σμού και Αθλη­τι­σμού: «Ένας από τους μεγα­λύ­τε­ρους μυκηναϊκούς…