Περιήγηση: Βολιβία

Διεθνή
Υποψήφια για το βραβείο Ζαχάρωφ η ακροδεξιά πραξικοπηματίας της Βολιβίας Τζανίν Άνιες!

Η ιστο­ρία πίσω από το περή­φη­μο «Βρα­βείο Ζαχά­ρωφ», που απο­νέ­μει κάθε χρό­νο το Ευρω­παϊ­κό Κοι­νο­βού­λιο, είναι γνω­στή. Αντι­κομ­μου­νι­στές, αντε­πα­να­στά­τες, επίδοξοι…

Διεθνή
Βολιβία: Απόπειρα αυτοκτονίας έκανε στην φυλακή η πρώην πρόεδρος Τζανίν Άνιες

Σε στα­θε­ρή κατά­στα­ση νοση­λεύ­ε­ται η προ­φυ­λα­κι­σμέ­νη πρα­ξι­κο­πη­μα­τί­ας πρώ­ην πρό­ε­δρος της Βολι­βί­ας Τζα­νίν Άνιες έπει­τα από από­πει­ρα αυτο­κτο­νί­ας που πραγ­μα­το­ποί­η­σε στο…

Διεθνή
Βολιβία: Δικαστής ακύρωσε ένταλμα σύλληψης του πρώην προέδρου Έβο Μοράλες

Βολι­βια­νός δικα­στής ακύ­ρω­σε χθες Δευ­τέ­ρα ένταλ­μα σύλ­λη­ψης του πολι­τι­κού εξό­ρι­στου σοσια­λι­στή πρώ­ην προ­έ­δρου Έβο Μορά­λες, εξέ­λι­ξη που θεω­ρεί­ται πως ανοίγει…

Διεθνή
Βολιβία: Εκλογές εν μέσω βαθιάς καπιταλιστικής κρίσης και πολιτικής πόλωσης

Βου­λευ­τι­κές εκλο­γές πραγ­μα­το­ποιού­νται στη Βολι­βία σήμε­ρα 18 Οκτώ­βρη, μέσα σε κλί­μα έντο­νης πολι­τι­κής πόλω­σης και εντά­σε­ων, σε συν­θή­κες βαθιάς καπιταλιστικής…