Περιήγηση: Βομβιστική επίθεση

Επικαιρότητα
Ανακοίνωση του ΚΚΕ για την απόπειρα βομβιστικής επίθεσης σε βάρος του εισαγγελέα Ισίδωρου Ντογιάκου

Το ΚΚΕ κατα­δι­κά­ζει την από­πει­ρα βομ­βι­στι­κής επί­θε­σης σε βάρος του εισαγ­γε­λέα Ισί­δω­ρου Ντο­γιά­κου και σε ανα­κοί­νω­σή του επι­ση­μαί­νει ότι «αυτές…