Περιήγηση: Βοσνία Ερζεγοβίνη

Διεθνή
Σχεδόν 3.000 μετανάστες παραμένουν άστεγοι στη Βοσνία, στην καρδιά του χειμώνα

Σχε­δόν 3.000 μετα­νά­στες παρα­μέ­νουν επί εβδο­μά­δες άστε­γοι στη βόρεια Βοσ­νία, ανέ­φε­ρε ο Διε­θνής Οργα­νι­σμός Μετα­νά­στευ­σης και ορι­σμέ­νοι από αυτούς πάσχουν…