Περιήγηση: Βουλή των Ελλήνων

Επικαιρότητα
ΚΚΕ: Επαναφορά κατώτατου μισθού στα 751 ευρώ και δώρων Χριστουγέννων — Πάσχα για εργαζόμενους και συνταξιούχους

Δύο τρο­πο­λο­γί­ες κατέ­θε­σε η Κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ομά­δα του ΚΚΕ στο νομο­σχέ­διο του υπουρ­γεί­ου Υγεί­ας, που αφο­ρούν στην επα­να­φο­ρά του κατώ­τα­του μισθού…

Πολιτική
Πάνε πακέτο

Σχο­λιά­ζει ο Σφυ­ρο­δρέ­πα­νος // Ο ένας (πλα­σά­ρει ότι) είναι παι­δί των κατα­λή­ψε­ων και των κινη­μά­των, αλλά βγά­ζει στο σφυ­ρί τα…