Περιήγηση: Βουλή

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
ΚΚΕ: Να αποσυρθεί το νομοσχέδιο του υπουργείου Ναυτιλίας που δίνει «ζεστό χρήμα» στους εφοπλιστές

Σε πασα­ρέ­λα στή­ρι­ξης των ακτο­ο­πλό­ων εφο­πλι­στών μετα­τρέ­πουν και την ολο­μέ­λεια της Βου­λής, όπως έκα­ναν και την αρμό­δια κοι­νο­βου­λευ­τι­κή επι­τρο­πή, η…

Επικαιρότητα
Βουλή: Με τις ψήφους των 157 βουλευτών της ΝΔ ψηφίστηκε η κατάπτυστη τροπολογία για τη ΛΑΡΚΟ

Με τις ψήφους των 157 βου­λευ­τών της ΝΔ υπερ­ψη­φί­στη­κε η τρο­πο­λο­γία σε νομο­σχέ­διο του υπουρ­γεί­ου Οικο­νο­μι­κών που περιεί­χε το κατάπτυστο…

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
Γ. Μαρίνος (ΚΚΕ): «Η κυβέρνηση ΝΔ διαπράττει αποτρόπαιο έγκλημα σε βάρος των εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ»

Η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ δια­πράτ­τει ένα απο­τρό­παιο έγκλη­μα, σε βάρος των εργα­ζο­μέ­νων της ΛΑΡΚΟ και των χιλιά­δων λαϊ­κών οικο­γε­νειών της…

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
Κεραυνοί Κουτσούμπα στη Βουλή: «Πολιτική αλητεία αυτό που κάνετε στη ΛΑΡΚΟ, θα πρέπει να ντρέπεστε» (VIDEO)

Δεν πρέ­πει να περά­σει το έγκλη­μα στη ΛΑΡΚΟ, πάρ­τε πίσω την τρο­πο­λο­γία-έκτρω­μα που προ­βλέ­πει ομα­δι­κές απο­λύ­σεις, είναι καρα­μπι­νά­τη πολι­τι­κή αλητεία…

Επικαιρότητα
ΚΚΕ: Να συγκληθεί η αρμόδια Επιτροπή της Βουλής για την αποστολή τεθωρακισμένων στην Ουκρανία

Να συγκλη­θεί η Επι­τρο­πή Εθνι­κής Άμυ­νας και Εξω­τε­ρι­κών Υπο­θέ­σε­ων της Βου­λής για να υπάρ­ξει ενη­μέ­ρω­ση για την απο­στο­λή τεθω­ρα­κι­σμέ­νων στην…

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
Γ. Γκιόκας: Η κριτική του ΚΚΕ στοχεύει στην επικίνδυνη εμπλοκή στους αμερικανοΝΑΤΟικούς σχεδιασμούς

Στις διε­θνείς εξε­λί­ξεις ανα­φέρ­θη­κε ο κοι­νο­βου­λευ­τι­κός εκπρό­σω­πος του ΚΚΕ Γιάν­νης Γκιό­κας, από το βήμα της Βου­λής στη συζή­τη­ση για το…

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
Δ. Κουτσούμπας: Ιστορικά επικίνδυνη για τον λαό η Ελληνοαμερικανική Συμφωνία για τις Βάσεις (VIDEO)

Είναι ιστο­ρι­κά επι­κίν­δυ­νη για τον λαό, ιστο­ρι­κά επι­ζή­μια για τα κυριαρ­χι­κά δικαιώ­μα­τα της χώρας, η Ελλη­νο­α­με­ρι­κα­νι­κή Συμ­φω­νία για τις Βάσεις…

Πολιτική
Κυρ. Μητσοτάκης: Απροκάλυπτα και χωρίς καμία επιφύλαξη, υπέρ της βαθύτερης εμπλοκής στα αμερικανοΝΑΤΟικά σχέδια

Ανα­φαν­δόν, απρο­κά­λυ­πτα και χωρίς καμία επι­φύ­λα­ξη, υπέρ της βαθύ­τε­ρης εμπλο­κής στα αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κά σχέ­δια και της συμ­με­το­χής της χώρας στον ιμπεριαλιστικό…