Περιήγηση: Βουλή

Πολιτική
Βουλή: Τροπολογία ΚΚΕ για τη μονιμοποίηση όλων των πενταετών, επταετών και των εποχικών πυροσβεστών

Τρο­πο­λο­γία με θέμα τη μονι­μο­ποί­η­ση όλων των πεντα­ε­τών, επτα­ε­τών και των επο­χι­κών πυρο­σβε­στών, κατέ­θε­σε στο εργα­σια­κό νομο­σχέ­διο, η κοι­νο­βου­λευ­τι­κή ομάδα…

Πολιτική
Featured Video Play Icon
Νομοσχέδιο-έκτρωμα για τα εργασιακά: Άμεση απόσυρση ζήτησαν εκπρόσωποι συνδικάτων που μίλησαν στη Βουλή (VIDEO)

Την καθο­λι­κή από­συρ­ση του νομο­σχε­δί­ου για τα Εργα­σια­κά ζήτη­σε ο Μάρ­κος Μπε­κρής, πρό­ε­δρος του Εργα­τι­κού Κέντρου Πει­ραιά, ο οποί­ος μίλη­σε στην…

Πολιτική
Featured Video Play Icon
Θ. Παφίλης για τις φωτιές: Διαχρονικό το έγκλημα σε βάρος του λαού και του περιβάλλοντος, προς όφελος της «πράσινης» μετάβασης και των μονοπωλίων (VIDEO)

Το δια­χρο­νι­κό έγκλη­μα που συντε­λεί­ται σε βάρος της ανθρώ­πι­νης ζωής και περιου­σί­ας αλλά και του περι­βάλ­λο­ντος με ευθύ­νη όλων των…

Πολιτική
Σ. Φάμελλος για τις φωτιές: «Αναξιοπιστία» της κυβέρνησης και σχέδιο «προσαρμογής» στην κλιματική κρίση

Για ανα­ξιο­πι­στία και δημιουρ­γία κλί­μα­τος ανα­σφά­λειας στη χώρα κατη­γό­ρη­σε την κυβέρ­νη­ση και τον πρω­θυ­πουρ­γό για τις πυρ­κα­γιές ο επι­κε­φα­λής της…

Πολιτική
Κ. Μητσοτάκης για τις φωτιές: Με προσχήματα και μετάθεση ευθυνών επιχειρεί να κρύψει την επιλογή της έλλειψης αντιπυρικού σχεδιασμού

Μία σει­ρά προ­σχή­μα­τα και υπεύ­θυ­νους ‑εκτός κυβέρ­νη­σης φυσι­κά- επι­κα­λέ­στη­κε ο Κ. Μητσο­τά­κης μιλώ­ντας στη Βου­λή για τις πυρ­κα­γιές, προ­κει­μέ­νου να…

Πολιτική
Ερώτηση ΚΟ ΚΚΕ: «Παραλίες ελεύθερες με δωρεάν σύγχρονες υποδομές για τους κατοίκους και τους επισκέπτες στην Πάρο»

Η Κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ομά­δα του ΚΚΕ κατέ­θε­σε ερώ­τη­ση προς τους υπουρ­γούς Οικο­νο­μι­κών, Εσω­τε­ρι­κών και Υπο­δο­μών και Μετα­φο­ρών με θέμα «Παρα­λί­ες ελεύθερες…

Επικαιρότητα
Ερώτηση ΚΚΕ στη Βουλή: Να προχωρήσει η αναγκαία επέκταση των κτιριακών υποδομών του Μουσικού Σχολείου Θεσσαλονίκης

Να προ­χω­ρή­σει η ανα­γκαία επέ­κτα­ση των κτι­ρια­κών υπο­δο­μών του Μου­σι­κού Σχο­λεί­ου Θεσ­σα­λο­νί­κης απαι­τεί το ΚΚΕ, με Ερώ­τη­ση που κατέ­θε­σε στη…

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
Τυφώνας «Παφίλης» στη Βουλή: «Είστε όλοι δέσμιοι, ορκίζεστε στην ΕΕ — Να ξεσηκωθεί ο λαός μαζί με το ΚΚΕ» (VIDEO)

Κάλε­σμα προς τον λαό να ξεση­κω­θεί για να στα­μα­τή­σει τη μεγά­λη επί­θε­ση ενα­ντί­ον του και να βάλει πλώ­ρη διεκ­δί­κη­σης, απηύθυνε…