Περιήγηση: Βουλή

Πολιτική
Ελληνική Λύση — Βελόπουλος: Κάλεσμα στη ΝΔ να στηρίξει «πραγματικά» τα επιχειρηματικά συμφέροντα

Ως δήθεν «αντι­συ­στη­μι­κό» και «πραγ­μα­τι­κή αντι­πο­λί­τευ­ση» εμφά­νι­σε το κόμ­μα του ο πρό­ε­δρος της Ελ. Λύσης, Κυρ. Βελό­που­λος, ζητώ­ντας …τα ρέστα…

Επικαιρότητα
Βουλή: Αποχώρησαν οι βουλευτές του ΚΚΕ μόλις ανέβηκε στο βήμα ο επικεφαλής του φασιστικού μορφώματος «Σπαρτιάτες»

Σύσ­σω­μη η Κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ομά­δα του ΚΚΕ απο­χώ­ρη­σε από την αίθου­σα της Ολο­μέ­λειας της Βου­λής όταν ανέ­βη­κε στο βήμα ο πρόεδρος…

Πολιτική
Featured Video Play Icon
Χρ. Κατσώτης: Το ΚΚΕ θα πρωτοστατήσει στους αγώνες για μισθούς και συντάξεις (VIDEO)

Η καπι­τα­λι­στι­κή ανά­πτυ­ξη, που υπη­ρε­τούν οι προ­γραμ­μα­τι­κές δηλώ­σεις της κυβέρ­νη­σης, είναι δια­με­τρι­κά αντί­θε­τη με τα συμ­φέ­ρο­ντα των εργα­ζο­μέ­νων, επι­σή­μα­νε ο Χρήστος…

Πολιτική
Featured Video Play Icon
Δ. Κουτσούμπας: Το ΚΚΕ δεν θα κρατήσει στάση αναμονής, καταψηφίζει μια ακόμα αντιλαϊκή κυβέρνηση

«Οι προ­γραμ­μα­τι­κές δηλώ­σεις που ανέ­γνω­σε ο πρω­θυ­πουρ­γός, επι­βε­βαιώ­νουν πως στη νέα κυβερ­νη­τι­κή της θητεία η ΝΔ θα επι­χει­ρή­σει να “τρέ­ξει”…

Επικαιρότητα
Ολομέλεια Βουλή: Επανεξελέγη πρόεδρος ο Κωνσταντίνος Τασούλας — ΣΤ’ αντιπρόεδρος ο Γιώργος Λαμπρούλης

Με 249 ψήφους επα­νε­ξε­λέ­γη πρό­ε­δρος της Βου­λής ο Κων­στα­ντί­νος Τασού­λας, από τους βου­λευ­τές της ΝΔ, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ και…