Περιήγηση: Βούλα Πάκου

Υγεία
Δήλωση υποψήφιων βουλευτών του ΚΚΕ για τον τραγικό θάνατο μετανάστριας αποκλειστικής νοσοκόμας

Με αφορ­μή το δρα­μα­τι­κό συμ­βάν με τη μετα­νά­στρια απο­κλει­στι­κή νοσο­κό­μα, που βρή­κε τρα­γι­κό θάνα­το προ­σπα­θώ­ντας να απο­φύ­γει τη σύλ­λη­ψη για…